سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید مهرنهاد – دانشگاه یزد، دانشکده فنی مهندسی، یزد
زهرا قانی حبیب آبادی – دانشگاه یزد، دانشکده علوم، یزد
محمد عصاری – دانشگاه پیام نور طبس، طبس

چکیده:

ارزیابی پاسخ زمین یکی از مهمترین مسائلی است که در ژئوتکنیک لرزهای مطرح میشود. در این تحقی ق پاسخ حرکت زمین با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و لرزهشناسی در مرکز شهر اردکان برآورد شد. برای انجام این تحلیلها که در واقع شبیهسازی شرایط زلزله در محل مورد مطالعه است از نرم افزار EERA استفاده شده است، که پاسخ غیر خط ی خاک را به روش خطی معادل حل میکند. در تحلیل اثر ساختگاه در مرکز شهر اردکان از دادههای ژئوتکنیکی، پروفیلهای لرزهای درون گمانهای و سوابق لرزهخیزی منطقه استفاده شده است. براساس مطالعات پیشین در منطقه بیشینه شتاب افقی زمین در سنگ بستر لرزهای برای دوره بازگشت ۷۵ سال برابر g 0.134 0.134 و برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برابر g 0.26 میباشد. در این مطالعه برای دوره بازگشت ۷۵ سال فرکانس تشدید ۲٫۴ هرتز و ضریب تشدید ۱٫۳۳ و برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال فرکانس تشدید ۲٫۲ هر تز و ضریب تشدید ۱٫۳۱ به دست آمد.