سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حسین طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران،گروه مهندسی نفت
ضامن پریسوز –
بهمن سلیمانی –

چکیده:
سازندهای گورپی و پابده درزاگرس درتاقدیس خویز تنگ تکاب دارای رخنمون می باشند لیتولوژی عمده آنها مارن و آهکهای رسی است بررسی نوسانات عناصر مختلف دراین بخش نشانگر افزایش درمقدار SiO2, Al2O3وMgO,Fe2O3 (K2O+Na2O) و کاهش درمقدار CaO و عناصرMn ,Cl ,Ga ,Y ,Ba ,Ce ,Ni) ازقاعده به سمت راس است مطالعه ژئوشیمایی هردو سازند نشانگر رابطه خطی بین SiO2 با Fe2O3 Al2O3 و عناصری چون Cr ، Cs ، La Ga همچنین نشانگر یک روند معکوسMnO ، TiO2 ، K2O ، Na2O ، SO3 و CaOو عناصری چون Ba ، Pb ، Zn ، Cl است براساس مطالعات ژئوشیمیایی شرایط نیمه احیایی فاقد سولفید برای هردوسازند بدست آمده است براساس مقدار منیزیم یک پیشروی همراه با افزایش دما درانتهای کرتاسه و یک پسروی همراه با کاهش دما درابتدای ترشیری نتیجه میگردد براساس نسبت عناصر مختلف مرز ژئوشیمیایی کرتاسه – ترشیری این دوسازند مشخص شده است