سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام درخشان – کارشناس عالی شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان
پرویز ضیائیان فیروزآبادی – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
امیدرضا بخشی پور – کارشناس شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان

چکیده:

پخش سیلاب یکی از روشهای مهار و همچنین بهره برداری از سیلاب می باشد که تعیین مکان مناسب برای پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل سفره های زیر زمینی خود یکی از مهمترین مراحل این گونه پـروژه هاسـت . هـدف از ایـن تحقیق بررسی کارآیی چند مدل ) (Fuzzy Logic, Index Overlay, Boolean logic در مکانیابی پخـش سـیلاب درحوزه دویریج می باشد . با تشکیل لایه های اطلاعاتی ( ژئومرفولوژی، شیب، گروه های هیدرولیکی ) در قالـب مـدلهای مختلف تلفیق، نقشه های خروجی را با عرصه های کنترل مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت منطق فازی بـا عملگر Gamma=0.2 بیشترین همپوشانی را با عرصه های کنترل نشان داد .