سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

گودرز داعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
محمدرضا اردکانی – عضو هیأت علمی بخش کشاورزی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی ( ساز
فرهاد رجالی – عضو هیأت علمی بخش کشاورزی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی ( ساز
سعداله تیموری – عضو هیأت علمی بخش کشاورزی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی ( ساز

چکیده:

شوری اثرات متعددی بر رشد گیاه دارد . مقدار زیاد نمک های محلول در خاک، رشد و بقاء گیاه را از طریق تأثیر بر گسترش ریشه، جذب مواد معدنی، تبخیر و تعرق، فتوسنتز و فعالیت های آنزیمی محدود می نماید Mohammad ] و همکاران، [.2003 تنش شوری با متوقف ساختن رشد ریشه حجم خاکی را که می تواند توسط ریشه احاطه گردد، کم کرده و از این رو در دسترس بودن آب و مواد غذایی بویژه عناصر کم مصرف ) ) Mn,Cu,Fe,ZN را کاهش می دهد Al-Karaki ] و همکاران، 2001نفوذ هیف های قارچ میکوریزا درون ریشه گیاه و محیط خاک اطراف ریشه باعث
افزایش سطح مورد نیاز برای جذب آب و مواد معدنی می شوند . بعبارت دیگر همزیستی میکوریزایی باعث کاهش انباشتگی یون های سدیم و درنتیجه کاهش اثرات اسمزی و سمیت یونی حاصل از آن تحت شرایط شور می شودJindalو همکاران، 1993بهبود تحمل شوری در گیاهان میکوریزایی به افزایش جذب عناصر غذایی کم تحرکنظیر فسفر، روی و مس نسبت داده شده است ] Al-Karaki و همکاران، [.2000 این تحقیق با هدف بررسی امکان استفاده از اراضی شور و افزایش تولید گندم از طریق کشت ارقام و لاین های متحمل به شوری اعم از بومی و اصلاح شده همزیست با سویه های قارچ میکوریزا آربسکولار جهت بهبود جذب عناصر معدنی و در نتیجه گام نهادن به سوی کشاورزی پایدار و نیل به عملکرد مطلوب اقتصادی و جنبه های زیست محیطی انجام شده است