سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
غلامرضا سعادتمند – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

تغذیه متعادل عناصر غذائی و مواد آلی از مهمترین فاکتورهای مو קֱثر بر عملکرد و کیفیت محصول درختان مو می باشد . روش تغذیه درختان بسیار مهم است، کاربرد صحیح، به میزان و به موقع عناصر غذایی و مواد آلی مورد نیاز گیاه علاوه بر توسعه رشد و نمو آن، کارائی کود را افزایش داده، سبب صرفه جویی اقتصادی و عدم آسیب به محیط زیست نیز می گردد . مواد آلی علاوه بر تامین عناصر غذائی، به علت بهبود ساختمان خاک سطحی، کاهش تبخیر سطحی وجلوگیری از تمرکز نمک در سطح خاک در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه موثر است . بعلاوه رابطه مثبت و معنی داری بین میزان موادآلی و فسفر قابل جذب در خاک وجود دارد.
رینولدز و همکاران (2005) گزارش نمودند که کاربرد 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره به صورت کود آبیاری (fertigation) ، موجب افزایش تشکیل میوه، افزایش اندازه حبه، افزایش تعداد و طول خوشه و 10 تا 29 درصد افزایش عملکرد میوه ارقام کنکورد و نیاگارا مو گردید . داونپورت و همکاران(2003) روش) variable ) VRA rate applicationجهت مدیریت کاربرد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در انگور رقم کنکورد را بررسی نمودند . این محققینمشخص نمودند که طی یک دوره چهار ساله نیتروژن خاک کاهش، پتاسیم خاک تغییرات اندک، تغییرات فسفر در لایه سطحی خاک تقریبا ثابت ولی فسفر لایه تحتانی خاک در طول زمان افزایش نشان داد . و در نهایت رابطه معنی داری مابین کاربرد نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عملکرد میوه بدست آوردند . کلر (2005) گزارش نمود کاربرد نیتروژن به میزان کم تا متوسط همراه با کم آبیاری کنترل شده در فاصله زمانی گلدهی تا تشکیل حبه، سبب بهبود رنگ، زودرسی و کم شدن بیماریها گردید .
کمبود پتاسیم، منیزیم، روی و آهن در باغهای انگور به فراوانی گزارش گردیده است گزارش گردید محلولپاشی سولفات منیزیم و اسید بوریک پس از مصرف خاکی سولفات پتاسیم به صورت کانالکود بیشترین افزایش عملکرد میوه انگور را در پی داشته استتحقیق حاضر بهبود کیفیت و عملکرد میوه گیاه مو را با کاربرد روشهای موثر و اقتصادی تغذیه عناصر معدنی و مواد آلی مورد بررسی قرار داد .