سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیده افروز کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
آرزو جعفری – عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدمحمد موسوی – عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بیتا بخشی – عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
به منظور افزایش طول عمر و برخورداری نسل آینده از ذخایر طبیعی از بین روش های موجود، روش ازدیاد برداشت میکروبی به دلیل هزینه ی کمتر و سازگاری با محیط در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا در این پژوهش از یک باکتری بومی باسیلوس گرم مثبت با کد 59 TMU که تولید کننده ی اگزو پلی ساکارید می باشد؛ استفاده شده و به منظور بررسی کارایی آن در افزایش برداشت از مخازن، غلظت مشخصی از بیوپلیمر تولیدی به میکرو مدل شیشه ای به عنوان بستر متخلخل تزریق شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که پلی ساکارید استخراج شده می تواند با بهبود ویسکوزیته و کنترل نسبت تحرک پذیری در فرایند ازدیاد برداشت نفت موثر باشد. به عبارت دیگر این فرایند نسبت به سیلابزنی آبی حدود 17% بازیافت نفت سنگین را افزایش می دهد.