سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

قارچهای میکوریز بطورطبیعی در خاکهای شور وجود دارند اگرچه ممکن است رشد و عملکرد قارچهای میکوریزتحت تأثیرشوری قرارگیرد [.4] قارچهای میکوریز بعنوان همزیست کننده با گیاهان باعث بهبود کارائی مصرف آب، جذب عناصر غذایی بخصوص عناصر با تحرک پائین در خاک و افزایش تحمل گیاهان به تنش های زیستی و غیر زیستی می گردند اغلب مطالعات افزایش تحمل گیاهان زراعی را به شوری در هنگام همزیستی با قارچهای میکوریز نشان می دهد . بهبود وضعیت فسفرگیاه شاید مهمترین مکانیسم مقاومت گیاهان میکوریزایی در مقابل تنش شوری می باشد مطالعات که نشان داده گیاهان میکوریزایی نسبت به گیاهان غیرمیکوریزایی تحت تنش شوری رشد بهتری دارند حتی هنگامیکه گیاهان میکوریزایی و غیرمیکوریزایی دارای وضعیت فسفر مشابهی باشند