سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود رمرودی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
ناصر مجنون حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

گیاهان پوششی را باید به عنوان پشتوانه هر سیستم زراعی پایدار به شمار آورد . لـذا ایـن تحقیـق بـه منظـور بررسـی تـأثیر گیاهان پوششی و سیستم های خاک ورزی توأ م با کود نیتروژن بر برخی خصوصیات خـاک و عملکـرد سـورگوم علوفـه ای رقم KFs3 ، آزمایشی به صورت فاکتوریل – اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تـصادفی بـا سـه تکـرار در سـال زراعی 1383-84 در مزرعه آموزشی – پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا گردید . کرت اصلی ترکیب سیستم هـای خـاک ورزی کاهـش ی ( دیـسک ) و متـداول ( گـاوآهن + دیـسک ) بـا مقـادی ر مختلـف کـود نیتروژن به میزان صفر، 75 ، 150 کیلوگرم در هکتار و کرت فرعی گیاهان پوششی شامل چاودار، ماشـک گـل خوشـه ای و آیش ( بدون گیاه پوشـشی ) بـود . تـأ ثیر تیمـار گیاهـان پوشـشی قبـل از کـشت سـ ورگوم و بعـد از گیاهـان پوشـشی بـر وزن مخصوص ظاهری، نیتروژن و PH خاک معنی دار شد، اما مواد آلی خاک تحت تأثیر تیمار گیاه پوششی قرار نگرفت . تأثیر سیستم های خاک ورزی فقـط بـر PH خـاک بعـد از برداشـت سـورگوم علوفـه ای معنـی دار گردیـد ، PH در خـاک ورزی کاهشیکم تر از خاک ورزی متداول بود . نتایج بررسی نشان داد که تأثیر سیستم های خاک ورزی بر عملکـرد علوفـه سـبز و خشکسورگوم معنی دار نشد ، اما تأثیر تیمارهای کود نیتروژن و گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه سبز و خـشک سـورگوم بسیار معنی دار گردید و بیش ترین عملکرد علوفـه سـبز و خـشک بـه تیمـار گیا هـان پوشـشی بـا 150 کیلـوگرم نیتـروژن در هکتارتعلق داشت