سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر حیدری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند چهل کمان به سن پالئوسن بالائی از سنگهای آهکی همراه با میان لایه هائی از مارن و شیل آهکی تشکیل شده و برروی سازند پسته لیق و زیر سازند خانگیران قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تفسیر دیاژنتیکی و بررسی کانی شناسی اولیه سنگهای آهکی سازند چهل کمان در غرب حوضه کپه داغ بر اساس داده های آنالیز عنصری است. سنگهای رسوبی این سازند در ناحیه مورد مطالعه در رخساره های بالای جزر و مدی،لاگونی، پشتهای و دریای باز نهشته شده اند. تغییرات رخسارهای از پایین به بالا در برش جوزک به گونهایست که در بخش های سنگ آهکی رخساره دریای باز با فراوانی کمی دیده می شوند، اما رخساره های مربوط به دریای باز با اجزای زیستی فراوان همچون جلبک قرمز، براکیوپود و اکینودرم در برش گرماب گسترش یافته اند. تغییرات رخسارهای سازند چهل کمان بر مقدار عناصر فرعی موجود در سنگ مؤثر بوده و با تغییرات رخسارهها در مقادیر عناصر فرعی نیز تغییراتی حاصل می گردد. همچنین میزان عناصر فرعی و اصلی و مقایسه آنها با همدیگر منجر به شناسائی کانی شناسی اولیه سنگهای آهکی این سازند و تعیین دو محیط دیاژنتیکی تدفینی و متئوریک شده است.