سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید معهود – دانشجوی دکتری زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین حمزه لو – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
غلام جوان دولویی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

کاهندگی یکی ازپارامترهای اساسی درپیش بینی جنبش نیرومند زمین و تحلیلخطرزلزله میباشد. ثبت زمین لرزه های منطقه جیرفت، پسلرزههای زمین لرزههای بم و زرند، توسط شبکههای موقت محلی درمنطقه فعال و لرزهخیز شرق ایران مرکزی، امکان مطالعهکاهندگی امواج لرزهای درفاصلهکم و فرکانس بالا را ایجابکرده است. دراین مطالعهباکمکروشSingle Back Scatteringفاکتور کیفیت امواج دنباله(Qc)تعیین شدهاست. مقادیرQc در 6 باند فرکانسی با فرکانسهای رکزی 1/5، 3، 6، 9، 12 و 18 هرتز و پنجرههای زمان سپریشده Lapse Time) 20، 30، 40 ، 50 و 60 ثانیه بدستآمدهاند. روابط فرکانسی Qcb= (68.59±2.1) f (1.08± 50برای بم،، Qcj= (88.17±6.3) f (1.1±برای جیرفت و Qcz= (48.86±3.12) f (1.09±0.05برای زرند بدست آمدهاند. باترکیب تمام مقادیربدست آمده، برای منطقه شرق ایران مرکزی رابطه کلی Qc = (62.75±10.3) f (1.09± پیشنهاد میگردد. نتایج بدست آمده بیانمیدارند که با افزایش فرکانس مقادیر فاکتورکیفیت امواج دنباله افزایش مییابند و این مقادیرشدیدا به فرکانس وابستهاند. وابستگی شدید به فرکانس نشان میدهدکه منطقه ازنظرلرزهخیزی و تکتونیکی، فعال و دارای ناهمگنی زیاد
است. وابستگی فرکانسی پارامترکاهندگی بیان میداردکه کاهندگی براثر پراکنش امواج، ناشی از ناهمگنیهای تصادفی در زمانهای سپری Qc موجود در زمین نقش مهمی درکاهندگی امواج لرزهای درپوسته زمین بازی میکند. تغییرات بافرکانس و زمان سپری شده Qc شده متفاوت برآورد شده است تا تاثیرآن باعمق به نمایش درآید. تغییرات مقادیر نشان میدهدکه لایه های بالایی پوسته درمقایسه با قسمتهای پایینتر لیتوسفر فعالترهستند.کاهش مقدار پارامترفرکانس با زمان بیانگراین مطلب استکه همگنی لیتوسفر باعمق افزایش مییابد.