سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری کشتی دانشکده کشتی سازی و صنایع دریای
احمد رهبر رنجی – استادیار دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استحکام کمانشی شاهتیر، نقش مهمی را در استحکام کمانشی کل سازه کشتی ایفا می کند . روابط تئوری موجود در این زمینه نظیر روابط کمانش ورق تیموشنکو و آیین نامه نتایج چندان دقیقی را در پی ندارد ، چراکه شرایط واقعی تکیه گاهی در سازه، با آنچه که منابع فوق در نظر می گیرند ، متفاوت است . این مقاله با بررسی شرایط تکیه گاهی مختلف ، روشی جدید را برای محاسبه ضرایب کمانش در بال شاهتیرهای طولی در معرض تنش فشاری تک محوری یکنواخت، ارائه می دهد . برای این منظور بال یک شاهتیر با نسبتهای ابعادی مختلف به صورت یک صفحه مسطح در نرم افزار ANSYS شبیه سازی شده ا ست . در مرحله بعد مدل کامل شاهتیر و ورق متصل به آن در نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است . سپس نتایج حاصل ه با نتایج به دست آمده از روابط تیموشنکو و آیین نامه GL 2004 مقایسه شده است . در نهایت روابط ساده ای ارائه شده اند
که نتایج دقیقتری را نسبت به روابط موجود به دست می دهند . همچنین استفاده از آنها می تواند کمک شایانی را برای دست یابی سریع به نتایج حاصل از تحلیل عددی به دست دهد