سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم یزدچی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا گوهری انارکی – دانشیار – دان شگاه علم وصنعت ایران، دان شکده مهندسی مک انیک

چکیده:

دراین مقاله کمانش یک ستون منشوری بلند، دارای یک و دو تـرک لبـه ای بدون رشد و تحت بارفشاری در مرکز سطح بررسی شده اسـت . مقطعـی که دارای ترک است، با یک فنرپیچشی مدل شده و با آنـالیز المـان محـدود مقدار انعطاف پذیری آن تعیین و نتایج، با نتایج حاصل از پـارامتر شکسـتJ integral مورد مقایسه قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که با کاهشسختی، میزان باربحرانی نیز کاهش می یابد . هرگاه عمق ترک کمتـر از 0.5باشد، نتایج دو روش مشابه است، ولی بـا افـزایش عمـق تـرک collapse failure روی داده و نتایج فاقد اعتبار اند . بااستفاده ازروش ماتریس تبدیلمقدار باربحرانی کمانش محاسبه و با مقدار بدون تـرک مـورد مقایسـه قـرار گرفته است . سپس اثر تغییر سطح مقطع بررسی شده ودر نهایت باارائه مثال های عددی، کارایی و سادگی این روش نشان داده شده است