سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

زینب قرائی – بخشی از پایان نامه نگارنده اول – دانشگاه تهران، پردیس ابرریحان،گروه گ
علی روستایی – استادیار دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
علی علیزاده – استادیار پژوهشی
حسن رضا اعتباریان – استاد دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

چکیده:

ایزوله هـای Bacillus subtilis B1, Bacillus sp. B2, Bacillus cereus B3, Bacillus subtilis B4, Bacillus cereus B5, Bacillus subtilis B6, Bacillus subtilis B7 برای کنترل پوسیدگی زغـالی ریـشهدر خربزهکه عامل آن Macrophomina phaseolina می باشد ، مورد ارزیابی قرار گرفتند . آزمـون کـشت متقابـل ، تولید مواد فرار وتولید آنتی بیوتیک در شرایط آزمایش گاه انجام شد . درآزمون تولیـد آنتـی بیوتیـک تمـا می ایزولـه هـای Bacillus از رشدM . phaseolinaجلوگیری کردند (p<0/01)و میـزان بازدارنـدگی از 20/77 تا 97/46 درصد M . phaseolinaمتفاوت بود . این ایزوله ها جهت بررسی امکان محافظت گیاهان خربزه از بیمـاری ایجـاد شـده توسـط در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند . تیمار بذر و هم چنین تیمار خاک با Bacillus subtilis B1 بیش ترین تأثیر را در کاهش آلودگی ناشی از پاتوژن داشت . کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی زغالی خربزه توسط این آنتاگونیـست هـا در خاک غیراستریل بهتر از خاک استریل بود . با توجه بـه نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش، مـی تـوان از کنتـرل بیولوژیـک M. phaseolina توسـط ایزولـه هـای Bacillus به عنوان یک رو ش تکمیلی و در تلفیق بـا سـایر روش هـای کنترلـی بـرای مـدیریت ایـن بیمـاری روی خربـزهاستفاده کرد .