سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مصطفی رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن گودرزی – دانشیاردانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان

چکیده:
یکی از روش های موجود برای افزایش بازده انتقال حرارت در یک مجرا با جریان تک راهه و آرام تحت شار ثابت قرار دادن یک صفحه نفوذ ناپذیر در میان مجرا و تبدیل جریان تک راهه به دو جریان آرام، موازی و مختلف الجهت می باشد. مسئله مورد نظر یک مبدل حرارتی شامل دو صفحه موازی است که با قرار دادن یک صفحه نفوذناپذیر مواج به صورت موج های هارمونیک (سینوسی) بین صفحات موازی آن را به دو زیر مجرا با ارتفاع های یکسان تقسیم می کند. طبق تحقیقات گذشته با استفاده از صفحه جداکننده سینوسی دمای دیواره ی مبدل حرارتی در اعداد گراتز خاصی کاهش می یابد. با توجه به اهمیت بسزایی که کاهش یکنواخت دمای متوسط دیواره بر عملکرد تجهیزات به ویژه تجهیزات الکتریکی دارد، بررسی های دقیقی بر نحوه توزیع دمای دیواره مبدل انجام گرفته و با معرفی ضریبی به نام شاخص یکنواختی دمای سطح ( ) که حاصل ضرب دمای متوسط بی بعد شده در واریانس (نسبت پراکندگی دماها نسبت به مقدار متوسط) است معیاری برای بهبود توزیع دمای روی دیواره ارائه گردیده و مشاهده شده است که افزایش دامنه موج منحنی صفحه میانی سبب یکنواخت تر شدن توزیع دما در هر دو حالت می شود، همچنین بهترین حالت با توجه به ضریب در ورودی و خروجی مبدل حرارتی، حالت گلوگاهی در انتهای کانال ورودی می باشد