سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهان شاهین –
محمد شریفی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
شاهین رفیعی – استادیار مکانیک

چکیده:

به منظور بررسی اثر مساحت زمین زارعی برهزینه کل عملیات خاک ورزی درمنطقه نیار استان اردبیل 100 عدد پرسشنامه تکمیل شد و داده های مورد نیاز برای محاسبه هزینه کل عملیات خاک ورزی استخراج گردید داده ها براساس سه تیمار مساحت زیر 5هکتار بین 5 تا 10 هکتار و بیش از 10 هکتار مورد تجزیه و تحلیل امار با استفادها ز نرم افزار spss13قرار گرفت میانگین هزینه هاک ورزی براساس سه گروه خاک ورزی به وسیله ازمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شد نتایج نشان داد که مساحت مزرعه برمیزان هزینه خاک ورزی تاثیر معنی داری دارد و با افزایش مساحت مزرعه هزینه خاک ورزی کاهش مییابد به عبارت دیگر برای مساحت بیش از 10 هکتار کمترین هزینه خاک ورزی مصرف شده 12867 تومان درهکتار و مساحت زیر 5 هکتار دارای بیشترین هزینه 29638 توماندرهکتار می باشد درنتیجه توصیه می شود با یکپارچه کردن مزارع و با استفاده از مشترک از ادوات هزینه های خاک ورزی را برای مساحت های کم کاهش دهند.