سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه طالبی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

اهمیت استراتژیک ذخایر هیدروکربنی باعث گردیده است که تلاش در جهت کشف این ذخا یربه طور قابل ملاحظه ای افزایش یاب د. این تلاش به شکل ارتقاء روش های اکتشافی موجود و ابداع روش های جدید می باش د. از جمله انواع بسیار مهم این ذخایر، مخازن موجود در نواحی ساحلی (فلات قار ه) است. جهت کشف این ذخایر از روشهای اکتشافی مختلفی مانند زمین شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمی و ……. استفاده می کنند ولی هیچ یک از این روش ها قادر به تعیین نوع هیدروکربن موجود در مخزن نمی باش د(نفت، گاز و یا ترکیبی از آنه ا). تنها روش ممکن جهت کسب اطلاعات پیرامو ن حضور و نوع هیدروکرب ن موجود در مخز ن، حفاری اکتشافی می باش د. در این روش با حفر یک یا چند حلقه چاه، می توان اطلاعات ارزشمندی در مورد مخزن مورد نظر کسب نمود. از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که تخلیه بریده های حفاری در محیط دریایی، حداقل در یک منطقه تاثیر محدود دارای تاثیراتی بر محیط زیست دریایی می باش د. بخش مهمی از این تاثیر ب ه علت چسبیدن سیال حفاری به بریده های حفاری می باش د. این مهم زمانی که از سیالات نفت پایه جهت حفاری استفاده می شود دارای اهمیت بیشتر ی می باش د. در این مقاله سعی شده است با توجه به افزایش قابل توجه تعدا د چاه های حفار ی اکتشا فی و بهره برداری در دریای مازندران و خلیج فارس ، اثرات زیست محیط ی ناشی ا ز تخلی ه سیالات حفاری نفت پای ه د ر محیط های دریایی مشخص شود تا با اجرای تمهیداتی، این آثار مخرب را به حداقل خود رساند.