سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید عباسی – دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل خان احمدلو –

چکیده:

اثرات میدانهای مغناطیسی بر انسان از موضوعات بسیار جالبی است که سالها توجه بسیاری از محققین مخابرات و مهندسی پزشکی را به خود معطوف داشته است. از جمله مباحث جدید در این زمینه میتوان به اثرات امواج الکترومغناطیسی حول موبایل و تأثیر خطوط انتقال نیرو بر انسان به عنوان دو موضوع جالب اشاره نمود که تحقیقات وسیعی بر روی آنها انجام شده است. حساسیت انسان نسبت به امواج الکترومغناطیسی موضوع بسیاری از تحقیقات پزشکی بخصوص در ایران در دهه اخیر بوده است. مطالعات ذکر شده، شکل سازماندهی شدهای به خود گرفتهاند و با عنوانEHS مطرح شدهاند. یکی از منابع تولید میدانهای الکترومغناطیسی پستهای فشار قوی هستند، از آنجا که افراد کمتری در مقایسه با موارد قبلی در معرض خطر میباشند این مسئله در پستها کمتر مورد توجه قرار گرفته، البته سازگاری الکترومغناطیسی یکی از موارد مهمی است که جهت برقرای امنیت شبکه در پست بدان پرداخته میشود. باید عنوان کرد که یکی از گیرندههای امواج تداخلی اپراتور پست میباشد که از بعد انسانی، سازگاری الکترومغناطیسی در مورد آن باید مورد بررسی قرار گیرد، جهت نیل به این مطلب در این مقاله در نقاط مختلف پست ماکزیمم مقدار میدان مغناطیسی تولید شده توسط هر یک از تجهیزات بوسیله دستگاه گوسمتر اندازهگیری شده است و با توجه به نتایج تحقیقات پزشکی که قبلاً در این زمینه انجام شده، به یک نتیجهگیری کلی پرداختهایم. البته در پایان راهکارهایی ارائه گردیده که با توجه مسئولین و طراحان میتواند در تضمین سازگاری الکترومغناطیسی در این زمینه که یک مسئله انسانی است، مؤثر واقع گردد.