مقاله برنامه آموزشي و ارزشيابي موثر بر يادگيري باليني از ديدگاه مدرسين و دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اراك 1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه 103 تا 110 منتشر شده است.
نام: برنامه آموزشي و ارزشيابي موثر بر يادگيري باليني از ديدگاه مدرسين و دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اراك 1387
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه آموزشي
مقاله ارزشيابي
مقاله آموزش باليني پرستاري و مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فراهاني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي ديدگاه دانشجويان و مدرسين پرستاري و مامايي به عنوان دو عضو مهم درگير در امر آموزش مي تواند گام موثري در تدوين برنامه آموزشي و ارزشيابي موثر و اثربخش اين رشته ها باشد. هدف از اين پژوهش بررسي ديدگاه دانشجويان و مدرسين باليني پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اراك در رابطه با برنامه آموزشي و ارزشيابي باليني موثر بر يادگيري باليني است.
روش كار: در طي يك پژوهش توصيفي در سال 1387 كليه دانشجويان و مدرسين باليني (84 نفر) وارد مطالعه شدند. ابزارگردآوري اطلاعات پرسش نامه واحدي مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافيك، برنامه آموزشي باليني و ارزشيابي باليني بود.
نتايج: ميانگين سني مدرسين و دانشجويان به ترتيب 38.7±3.14 و 22.2±2.18 سال و ميانگين سابقه تدريس تئوري و باليني مدرسين به ترتيب 6.04±2.48 و 10.95±2.9 سال بود. بيشترين درصد مدرسين (91.3) به ميزان زياد و خيلي زياد بر لحاظ شدن آموزش مهارت هاي ارتباطي در برنامه آموزشي تاكيد داشتند. بيشترين درصد دانشجويان (85.2) لحاظ كردن تفكر انتقادي و تقويت روحيه دانشجو را به ميزان زياد و خيلي زياد در برنامه آموزشي باليني با اهميت شمردند. هم چنين بيشترين درصد مدرسين (78.3) ارزشيابي گام به گام دانشجو را به ميزان زياد و خيلي زياد مهم دانستند. در حالي كه بيشترين درصد دانشجويان (90.2) ارزشيابي از مدرسين و بازخورد به آنان را به ميزان زياد و بسيار زياد در ارزشيابي برنامه آموزشي موثر شناختند.
نتيجه گيري: اميد است نتايج اين پژوهش بتواند در طراحي برنامه آموزشي و ارزشيابي باليني موثر بر يادگيري باليني دانشجويان پرستاري مامايي مفيد واقع گردد.