سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهدی جعفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی
ابوالحسن حبیبی – پژوهشکده تعلیم وتربیت آموزش وپرورش بیرجند
سعیده شریفی – کارشناس ارشد آموزش ریاضی دبیر آموزش وپرورش شهرستان خوسف

چکیده:
تربیت شهروندی حوزه ای است ک دردهه های اخیردربرنامه درسی اکثرکشورها موردتوجه ویژه قرارگرفته وبه یک عرصه پربار پژوهشی تبدیل شده است. بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی ازمهم ترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم وتربیت دربسیاری ازکشورهای دنیا می باشد. مطالعات وپژوهش های انجام شده دربسیاری ازکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه نشان می دهد که مسولان تعلیم وتربیت دراین کشورها باعزمی راسخ وباتدوین برنامه های آموزشی متنوع، تربیت شهروند مناسب رادرصدراقدامات وفعالیت های خودقرارداده اند( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱) .درنظام آموزش و پرورش به ویژه برنامه های درسی مدارس توجه لازم به تربیت شهروندی نمی شود وصرف نظر ازآنکه برنامه های ویژه ای تحت عنوان آموزش شهروندی وجودندارد، درقالب برنامه های درسی دیگرنیز کمترموردتوجه قرارگرفته است این کاستی و بی توجهی به موضوع تربیت شهروندی درنظام رسمی تعلیم وتربیت موردتوجه قرارگرفته است وتلاش های تحقیقی واقدامات گسترده ای نظیر راه اندازی موسسات وانجمن ها ومراکز علمی و پژوهشی صورت گرفته است . براین اساس توجه وتحقیق هرچه بیشتر دراین حوزه ضرورت دارد. تحقیقاتی دراین زمینه انجام شده است که به طورخلاصه به آن اشاره می شود: فتحی ودیبا درسال ۱۳۸۲ پژوهشی راتحت عنوان (بررسی ویژگی های شهروند خوب برای جامعه ی ایران ومیزان انطباق برنامه های درسی مدارس بااین ویژگی )) انجام داده اند.