سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی طاهرخانی – دانشکده برق و کامپیوتردانشگاه تهران
علی کریمی ورکانی –
حسن منصف –
اشکان رحیمی کیان –

چکیده:

این مقاله، به بررسی و مطالعهی گزینههای متعدد توسعه تولید پراکندهDG) و انتخاب استراتژی بهینه دربرنامهریزی طرح توسعه شبکه قدرت در دراز مدت و با در نظرگرفتن شرایط نایقینی (عدمقطعیتها) توسط روش آنالیز سلسله مراتبیAnalytical Hierarchical Process) AHP میپردازد. در این روش با ایجاد یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به هر یک از معیارها وزن مناسبی تخصیص یافته و اولویتبندی طرحها انجام میگیرد. در بررسی طرحهای توسعه، عواملی مانند هزینه انرژی، میزان آلودگی و قابلیت اطمینان مدنظر قرار میگیرد. برای بدست آوردن طرحهای بهینه توسعهDGاز نرمافزارHOMERاستفاده شده است. همچنین طرحها از نظر مقاومتRobustness) و انعطاف- پذیریFlexibility) به عنوان معیارهای نهایی انتخاب طرح بهینه، رتبهبندی میشوند.