سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا دورودیان – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسین بشارتی کلایه – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
علی فلاح نصرت آباد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین حیدری شریف آباد – دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات ثبت،کنترل وگواهی بذر

چکیده:

در اکثر نقاط زیر کشت ذرت خاک ها آهکی و دارای pH بالا می باشند، لذا عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها وابسته به pH است، تثبیت شده و علی رغم وجود مقادیر فراوان عناصر غذایی نظیر فسفر، آهن و روی، شکل محلول و قابل جذب آنها کمتر از مقدار لازم برای تامین رشد و نمو مناسب گیاه بوده و کمبود آنها خصوصا در مورد گیاهان پر نیاز مثل ذرت بعنوان یکی از عوامل محدود کننده تولید مطرح می باشد استفاده از گوگرد بعنوان فراوان ترین و ارزان ترین ماده اسیدزا جهت بهبود تغذیه گیاهان در خاک های آهکی، تامین سولفات مورد نیاز گیاه و کنترل برخی
عوامل بیماری زای گیاهی سابقه دیرینه دارد . کاربرد گوگرد وقتی مؤثر و نتیجه بخش خواهد بود که پس از مصرف مقدار کافی در خاک توسط میکروارگانیسم های مختلف اکسید گردد . مهمترین اکسیدکنندگان گوگرد در خاکهای کشاورزی، باکتریهای جنس تیوباسیلوس می باشند سالانه بیش از یک میلیون تن گوگرد در صنایع مختلف نفت و گاز در داخل کشور تولید شده و با بهای ارزان قابل دست یابی است، مضافاً این که دانش فنی تولید انبوه و عرضه مایه تلقیح باکتریهای تیوباسیلوس در داخل کشور مهیا می باشدمتاسفانه به دلیل کاهش شدید مواد آلی خاک های زراعی، عدم مصرف قبلی گوگرد و شرایط نامساعد ) pH بالا ) اکثر خاک های ایران تعداد باکتری های اکسید کننده گوگرد ناچیز استبنابراین با افزایش مواد آلی و گوگرد می توان جمعیت باکتری های تیوباسیلوس در خاک های زراعی را افزایش داد . تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات خاک فسفات، میکرو ارگانیسم های حل کننده فسفات و اکسید کننده گوگرد در مقادیر متفاوت ماده آلی، در تامین برخی عناصر مورد نیاز گیاه و در نتیجه عملکرد کیفی و کمی ذرت اجرا گردید .