سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غزاله عیدی گلتپه ئی – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
پیروز عزیزی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

آهن یکی از عناصر ضروری و کم مصرف برای رشد و نمو گیاهان بوده و برای تشکیل کلروفیل و برخی آنزیمهای تنفسی گیاه لازم استمواد آلی مانند کمپوست، کود دامی و پیت به علت تولید مواد کلات کننده طبیعی می توانند با آهن موجود در خاک و سولفات آهن ترکیب پایدار تشکیل داده و از رسوب آن جلوگیری کنند و باعث افزایش غلظت آهن در محلول خاک و همچنین گیاه شونداوبرزابا استفاده ازتوانایی تشکیل کمپلکس طبیعی بین آهن و زباله های آلی از جمله لجن فاضلاب کلروز شدید محصولات زراعی خاکهای آهکی شرق آمریکا را از بین برد . اشرفی و همکارانبا استفاده از 30 تن در هکتار کودگاوی و ورمی کمپوست غنی شده با ترکیبات معدنی آهن، غلظت آهن گیاه ذرت را افزایش داد . منگنز و فلزات سنگینی با شعاع یونی، ظرفیت و پیکربندی مشابه آهن، وقفه ای در واکنش هایی که به تشکیل کلروفیل منتهی می شوند، ایجاد می کنند و کلروزه شدن را شدت می بخشندبین آهن و منگنز به علت خصوصیات شیمیایی مشابه بر هم کنش وجود دارد و برای مکانهای جذبی، انتقالی و عمل در سطح ریشه یا در بافت گیاهی با یگدیگر رقابت می کنندو این دو یون بر جذب یکدیگر تاثیر آنتاگونیستی دارند اقنوم و رونقینشان دادند که افزایش منگنز سبب کاهش جذب و غلظت آهن در ریشه و کاهش انتقال آن به بخش هوایی و برگ گیاه می شود و بلعکس .