مقاله بروز کانسرهاي مري، معده و کولورکتال در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 45 تا 48 منتشر شده است.
نام: بروز کانسرهاي مري، معده و کولورکتال در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروز
مقاله ايران
مقاله کانسر مري
مقاله کانسر معده
مقاله کانسر کولورکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صومي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فر پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: نقاشي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: کانسرهاي مري، معده و کولورکتال از شايعترين کانسرهاي ثبت شده در استان آذربايجان شرقي مي باشند. با توجه به بروز بالاي اين کانسرها در اين استان و با در نظر گرفتن وجود شرايط فرهنگي و اقليمي متنوع در اين استان، در اين مطالعه برآن شديم تا ميزان بروز اختصاصي استاندارد شده کانسرهاي مري، معده و کولورکتال در شهرستانهاي مختلف اين استان را به دست آورده و با يکديگر مقايسه کنيم.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي تمامي موارد جديد مبتلا به کانسرهاي مري، معده و کولورکتال در استان آذربايجان شرقي در طول مدت يکسال (ابتداي فروردين ماه 1385 لغايت اسفند ماه همان سال) از تمامي مراکز آموزشي و درماني، بيمارستانها، مراکز پاتولوژي، مراکز شيمي درماني، مرکز راديوتراپي، مراکز آندوسکوپي، بيماران کانسري مصرف کننده اپيوييد و ليست متوفيان گورستان رسمي استان ثبت گرديد.
يافته ها: از 1346 بيمار مبتلا به کانسرهاي مري، معده و کولورکتال 398 مورد کانسر مري، 612 مورد کانسر معده و 337 مورد کانسر کولورکتال ثبت شد. توزيع جنسي براي مرد و زن در بيماران مبتلا به کانسر مري به ترتيب %55.3 و %44.7، در بيماران مبتلا به کانسر معده %71.2 و %28.8 و در بيماران مبتلا به کانسر کولورکتال %55.4 و %44.6 بود. نسبت بروز مرد به زن در کانسر معده 2.49 به دست آمد و ميانگين سني مردان بطور معني داري بيشتر از زنان بود(P<0.0001) . کانسر معده در مردان و کانسر مري در زنان با ميزان بروز اختصاصي استاندارد شده 25.99 و 11.65 در ميان کانسرهاي گوارشي بيشترين بروز را به خود اختصاص دادند. بررسي بروز اين کانسرها در شهرستانهاي مختلف اين استان نشان داد که شهرستان اهر از نظر بروز کانسر معده و مري در بالاترين رتبه قرار دارد و کانسرهاي کولورکتال، در شهرستانهاي تبريز و سراب از بروز بالايي برخوردار است.
نتيجه گيري: با توجه به بروز بالاي کانسرهاي دستگاه گوارش در استان آذربايجان شرقي، بررسي از نظر استعداد ژنتيکي، مسايل اقليمي، فرهنگي و عادات تغذيه اي در اين استان ضروري به نظر مي رسد.