سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق سلیمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
مریم بختیاری – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه شهاب دانش قم

چکیده:

سیستم پرداخت الکترونیکی، جایگزینی برای پرداخ تهای مبتنی بر سکه یا کاغذ، در جهت تسهیل فعالیت کاربر در قبال پرداخت برای کالا یا خدمات است. مبنای عمد هی پیاد هسازی چنین قابلیتی، برچس بهای هوشمند یا فناوریRFIDاست.کارت ها و برچس بهای مبتنی بر فناوری برچس ب هوشمند ، به طور وسیعی در نقاط مختلف جهان برای پرداخ ت های الکترونیکی غیرتماسی به کار م یرود. این برچس بها و کار تها در کاربردهای گوناگون از جمله: کار ت های اعتباری، حمل و نقل عمومی مانند بلیط قطار زیرزمینی، فروشگ ا هها، اخذ عوارض و پارکین گها و …. مورد استفاده قرار م یگیرند. کارت های هوشمند مشتمل بر یک ریزتراشه، حافظ هی داخلی و یک آنتن کوچ کاند که با قرار گرفتن در معرض دستگاه هایی با نام برچسب خوان 2، از طریق امواج رادیویی به تبادل داده با آن می پردازد. این کار تهای امکان مدیریت، ذخیره و دسترسی امن به داده ی ذخیره شده در حافظه شان را می دهند. قابلیت حافظه و رمزنگاری در آ نها به نحوی است که م ی توان بدون مخاطره از یک کارت، در چند سیستم پرداخت مختلف استفاده کرد. در این مقاله پس از آشنایی با فناوری برچس بهای هوشمند، کاربردهای مختلف آن در پرداخت الکترونیکی بررسی خواهد شد و جزییات پیاد هسازی یکی از این کاربردها ارائه نیز م یگردد.