مقاله بقاي 5 ساله بيماران سکته قلبي ساکن بندر بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 33 تا 37 منتشر شده است.
نام: بقاي 5 ساله بيماران سکته قلبي ساکن بندر بوشهر
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفاركتوس قلبي
مقاله تحليل بقا
مقاله مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب حسين
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه، بيماري سکته قلبي حاد يکي از علل اصلي مرگ و مير در جوامع بشري است. سکته قلبي علاوه بر ناتوان کردن بيماران، هزينه هاي سنگيني را به جوامع وارد مي سازد. با توجه به نقش برخي متغيرها در روند بيماري در اين مطالعه سعي شده است ميزان بقاي بيماران و برخي عوامل موثر بر آن در بندر بوشهر که ميزان سکته قلبي نسبتا بالايي دارد مورد بررسي قرار گيرد.
روش کار: در اين مطالعه که بصورت همگروهي گذشته نگر انجام شد، 197 بيمار که با تشخيص سکته قلبي حاد طي سالهاي 1380-1376 به بيمارستانهاي بندر بوشهر مراجعه کرده و بستري شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. افرادي وارد مطالعه شدند که ساکن بندر بوشهر بوده و براي اولين بار سکته قلبي حاد کرده بودند. ضمن بررسي مدت زمان بقا طي 5 سال بعد از اولين سکته قلبي، تاثير عواملي مانند سن بيمار هنگام بروز سکته، جنس و زمان وقوع سکته در طي شبانه روز، فشارخون سيستوليک و دياستوليک، کلسترل سرم تام، LDL و HDL آنان مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: متوسط زمان بقاي بيماران طي 5 سال بعد از اولين سکته قلبي حدود 7/53 ماه (5/53 ماه براي مردان و 4/54 ماه براي زنان ؛P>0.05) بدست آمد. از بين عواملي مانند جنس، سن، ميزان کلسترل سرم، LDL، HDL، فشارخون سيستوليك و دياستوليک بيمار در هنگام بروز اولين سکته قلبي و همچنين زمان وقوع سکته در طول شبانه روز، تنها اثر سن بيمار در هنگام وقوع سکته بر روي زمان بقاي بيماران تاثير مثبت داشت (p=0.018). اين مطالعه نشان داد که موارد مرگ و مير اتفاق افتاده در پذيرش هاي بيمارستاني بندر بوشهر با علت سکته قلبي در يک ماه تقريبا برابر با يک درصد (SE=0.0007) و در طي يکسال و 5 سال به ترتيب 6/8 درصد (SE=0.0056) و 7/13 درصد (SE=0.0084) مي باشد. طبق الگوي فصلي سکته قلبي، بيشترين ميزان وقوع سکته به ترتيب در فصلهاي پاييز و تابستان اتفاق افتاده و اکثر سکته هاي قلبي در ساعات اوليه صبح بوده است.
نتيجه نهايي: ميزان بقا 5 ساله در بيماران مورد بررسي برابر %86.3 بود كه نسبت به ساير مطالعات داخلي و خارجي بيشتر مي باشد. ميزان بقاي مردان بعد از وقوع اولين سکته قلبي در مقايسه با زنان تفاوت معني داري نداشت.