بنگاه های بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری که مؤثر در امر تجارتی ورشکسته باشـد بـا آن ها منعقد نموده است (برای آنکه هر گونه پرداخت احتمالی به ورشکسته ممنوع شود و نیز در صورتی که قرارداد بیمه بایـد ادامه داشته باشد، به طرفیت اداره تصفیه باشد.)

دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می نماید (ارسال آگهی برای دادسرا در صورتی است که مرجـع اخیـر محجوری را تحت قیمومیت داشته باشد که طلبکار (یا بدهکار) تاجر است.) -5 دفتر املاکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول است (برای آنکه از نقل و انتقالات ملک بـدون اجـازه اداره تصفیه جلوگیری شود). صورت بستانکارانی که برای آن ها یک نسخه از آگهی بالا فرستاده شـده بایـد در صـورت مجلـس ورشکستگی یا برگ جداگانه ای که به امضای رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت مجلـس مـی شـود، قید گردد.

به موجب بند 5 ماده 24 قانون اداره تصفیه در آگهی از طلبکاران دعوت می شود در اولین جلسه هیئت طلبکاران که در ظـرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد، شرکت کنند و نیز قید می شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی دارنـد یـا ضامن او هستند می توانند در جلسه شرکت نمایند.

با اینکه اشخاص مذکور طلبکار تاجر هستند (در مورد ضامن، دست کـم تـا زمانی که دین تاجر را نپرداخته است)، حضور آنان به عنوان طلبکار ضروری تشخیص داده نشده است. ولی از آنجـا کـه ممکـن است، بر اثر اقدامات تاجر مجبور شوند بدهی اش را بپردازند دعوت از آنان بی فایده نخواهد بود. همچنین چون حضور آنـان بـه نظر قانون گذار اختیاری است، حاضر نشدن آنان موجب از بین رفتن حقوق احتمالی شان نخواهد شد. 1