سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی روغنی عراقی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورک قرهپتیان –
مهرداد عابدی –

چکیده:

کاربرد نیروگاههای محلیDG)در حال رشد می باشد. اگرچهDG ها ممکن است هرگز جایگزین مراکز اصلی تولید نشوند، اما میتوانند به صورت ترکیبی با دیگر واحدهای تولید در شبکه قرار بگیرند. از سویی دیگر به منظور تامینبرق با کیفیت مناسب و قابل اطمینان، داشتن پاسخ دینامیکی مناسب در نوسانات فرکانسی و توان انتقالی سیستم دوناحیهای شاملDG و شبکه اصلی ضروری به نظر میرسد. در این مقاله با اضافه کردن فیز شیفتر تریستوری سری شده با خط انتقال واصل میان دو سیستم متشکل از مزرعه بادی به تحلیل اثر آن پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان میدهد که در تمامی حالات فیز شیفتر قادر است به طور موثری نوسانات فرکانسی و توان انتقالی بوجود آمده در اثر تغییراتناگهانی بار را به خوبی در مقایسه با حالتی که سیستم فاقد فیز شیفتر است ازبین ببرد. علاوه بر این، زمان رسیدن بهحالت ماندگار در توان تولیدی هر ناحیه به شدت کاسته شده و نیز تغییرات توان انتقالی بیشتر از ده برابر نسبت به زمانیکه سیستم فاقد فیز شیفتر است کاهش مییابد.