سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نوشین گل افشان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشتی سازی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده کشتی سازی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دینامیک کشتی در امواج تابع فاکتورهای مختلفی از جمله سرعت کشتی، سایز کشتی ،زاویه برخورد موج و ارتفاع موج است . این عوامل باعث ایجاد پدیده هایی چون خیسی عرشه، خروج پروانه از آب ،شتابهای بالا و اسلمینگ می شود که هر کدام نتایج منفی را برای سازه و خدمه و مسافر و بار در پی خواهد داشت . بنابراین رفتار کشتی در امواج دریا و پیش بینی این حرکات در شرایط مختلف از اهمیت بالا یی برخوردار است . در مرحله طراح ی ک شتی فاکتورها یی در نظر گرفته م ی شود که البته جوا بگو ی شرایط آرام دریاست . کنترل اصلی حرکات کشتی به عهده کاپیتان کشتی با در اختیار داشتن سرعت و زاویه هدینگ کشتی می باشد . در این مقاله سعی شده تا در مرحله طراحی با تغییر در خطوط بدنه در قسمت بالای خط آب رفتار د ینام یکی شناور بهبود یابد . ای ن یررس ی توسط نرم افزار statek انجام شده ودرصد تغییرات دامنه حرکات در امواج منظم و نامنظم برای شناورهای سری 60 استخراج شده است .