مقاله بهبود عملکرد حفاظت مقايسه فاز در خطاهاي با جريان اتصالي کوچک با استفاده از تخمين مولفه جريان بار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه 33 تا 41 منتشر شده است.
نام: بهبود عملکرد حفاظت مقايسه فاز در خطاهاي با جريان اتصالي کوچک با استفاده از تخمين مولفه جريان بار
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازسازي مولفه اتصال کوتاه
مقاله جريان اتصالي
مقاله جريان بار
مقاله حفاظت مقايسه فاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنايع پسند مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نوكندي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در خطاهاي با جريان اتصالي کوچک، جريان بار تاثير زيادي بر اختلاف فاز ميان جريان هاي دو سر خط دارد و حفاظت مقايسه فاز معمولا قادر به تشخيص اين گونه خطاها نيست. در اين مقاله يک روش براي بهبود عملکرد مقايسه فاز در اتصالي هاي با جريان اتصالي کوچک پيشنهاد شده است. در روش پيشنهادي با تقريب زدن فازور جريان بار و کسر آن از جريان خطا، مولفه هاي واقعي جريان اتصال کوتاه به طور تقريبي بازسازي مي شوند و در نتيجه، روش پيشنهادي اختلاف فاز ناشي از جريان بار را تا حد زيادي حذف مي کند. از جريان قبل از خطاي خط به عنوان تخمين جريان بار در زمان اتصال کوتاه استفاده شده است. نشان داده شده است که اين فرض تقريبي در اتصالي هاي با جريان خطاي کوچک، عملکرد حفاظت مقايسه فاز را بهبود مي بخشد. ضمن آنکه روش پيشنهادي با افزايش حساسيت واحدهاي تشخيص وقوع خطا در رله ها، تعيين نوع خطا را نيز با دقت بيشتري امکان پذير مي سازد. روش پيشنهادي در يک سيستم نمونه شبيه سازي شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده بهبود قابل توجه عملکرد حفاظت مقايسه فاز با استفاده از روش پيشنهادي مي باشد.