سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مردانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمد موبد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، پرتاب بهینه ی ماهواره به مدار دایره ای زمین بررسی می شود. به اینمنظور مساله ی پرتاب بهینه به یک مساله ی مقدار مرزی تبدیل میگردد و برای حل عددی معادلتت زمین کروی با مقاومت هوا از حالتها و همحالتهای حل تحلیلی زمین مسطح بدون مقاومت هوا (قانون تانژانت خطی) به عنوا ن حدس اولیه استفاده می شود. مشاهده می شود به دلیل حساسیت مساله ی مقدار مرزی به حدس اولیه، اثر مقاومت هوا می بایست به تدریج در مساله وارد شود تا همگرایی روش عددیتضمین گردد. نتایجحاصله نشان می دهند که روش فوق علاوه بر بهینگی، دارای سرعت همگرایی قابل قبولی نیز هست.