سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رضا گنجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی رفیعی – مربی گروه مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
بهره گیری از منابع آب غیر متعارف بخصوص فاضلاب های شهری، موضوعی است که امروزه بعنوان یکضرورت اجتناب ناپذیر بویژه در کشور ما مطرح شده است. هدف از این تحقیق هدف ، شناسایی پتانسیلفاضلاب های تولید شده در شهرستان فردوس می باشد . در مرحله بعد مشخص شد چه میزان از این آبهایبازگشتی قابل استحصال به صورت تصفیه استفاده شده است . افزایش میزان و کیفیت محصولات استراتژیکشهرستان به وسیله آب بازیافتی، در این تحقیق مدنظر است. بر اساس این تحقیق می توان امیدوار بود بهرهبرداری از آبهای غیر متعارف علاوه بر احیای منابع آبهای موجود با زیر کشت بردن سطح زیادی از اراضیمنطقه مشکل بحران آب را حل نمود و برای اشتغالزایی منطقه و جلوگیری از مهاجرت گامی برداشت . در اینتحقیق با توجه خصوصیات اقلیمی منطقه و سودآوری که باعث شده باغ داران وکشاورزان امروزه به گسترشکشت و تولید بیشتر آن ترغیب شوند، محصول پسته انتخاب شد. با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که باایجاد یک شبکه آبیاری چه غرقابی و چه تحت فشار می توان سطحی به میزان 532 یا 2128 هکتار را زیرکشت برد.