سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین میسمی – معاونت پژوهشی مرکز ملی مقاوم سازی ایران
سیدهاشم نوربخش – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب مرکز ملی مقاوم سازی ایران
علی غضنفری – کارشناس مرکز ملی مقاوم سازی ایران
میرمعصوم سهرابی – دانشجوی دکتری آکادمی علوم آذربایجان

چکیده:

امروزه با توجه به پیشرفت علوم و گستردگی فن اوری در طراحی سازه پل ها و روگذرها و مشخص شدن فاکتورهای دینامیکی و استاتیکی می توان با الهام از طراحی پل های قدیمی ساخت نیاکانمان نظیر سی و سه پل اصفهان که در سالهای دور ساخته شده، به تقویت و بهسازی پلهای موجود پرداخت. تکنیک پس تنیدگی که یکی از روش های جدید و مناسب جهت ترمیم و تقویت سازه های بتنی موجود است، می تواند راهکار بهینه در این راستا باشد.
لذامی توان جهت اعمال نیروی پیش تنیدگی و پس تنیدگی در سازه های آبگذر و پلها با ارزیابی ضرایب اطمینان پل بتنی با ارتفاع مشخص و عرضه عرضه و پهنای پل، قبل و بعد از اعمال نیروی پس تنیدگی تحت بارگذاری استاتیکی، آب بالا امدگی و زلزله و بررسی نتایج خروجی به کنترل ترک و مدل های مختلف کابل گذاری در پایه پل پرداخت.
از نتایج حاصله و مقایسه عملکردنیروهای پس تنیدگی ضمن انتخاب بهترین مقطع برای کابل گذاریجهت اعمال نیروی پس تنیدگی، اثرات ناشی از تنش های حاصل از بارگذاری های استاتیکی، دینامیکی و بار ناشی از آب بالا آمادگی بر پایه پل، کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش عرض ترک، بالا بردن مقاومت پل در برابر نیروی برکنش و کاهش حجم سازه ای پل می باشد.