سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ابوطالبی – استادیار، آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال – دانشکده مهندسی برق – دان
فرهاد فغانی – کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال – دانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

این مقاله به بررسی موضوع حذف انعکاس از سیگنال گفتار با استفاده از سیستم های دومیکروفونه می پردازد. پس از مرور اجمالی الگوریتم های مختلف حذف انعکاس (روش های تک کاناله و دوکاناله) و دلایل انتخاب سیستم های دو میکروفونه به عنوان مبنای کار، موضوع نحوه چیدمان میکروفونها و پارامترهای موثر در آن بررسی شده است. از یک سو برای سنجش کارآیی سیستمهای دوکاناله، و از سوی دیگر به دلیل استفاده از شنوندگان فارسی زبان در آزمون های شنیداری، در این تحقیق یک دادگان دوکاناله گفتار فارسی برای انجام آزمون های سنجش میزان قابلیت فهم و کیفیت گفتار طراحی گردیده است. این دادگان در شرایط واقعی و در محیطهای با میزان انعکاس قابل توجه ضبط گردیده و با تغییر فاصله گوینده تا میکروفونها، سیگنال هایی با مقادیر مختلف انعکاس تهیه شده است. پس از بررسی میازن کارایی روش های معروف و پایه بهسازی گفتار دارای انعکاس، یک سری سیستم ترکیبی پیشنهاد، پیاده سازی و ارزیابی گردیده است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که با استفاده از چیدمان مناسب میکروفن ها و ترکیب روش های پایه می توان قابلیت فهم و کیفیت سیگنال گفتار دارای انعکاس را تا حد خوبی بهبود داد.