سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدعباس سادات سکاک – قزوین، بلوار نوروزیان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،گروه مکانیک
فرامرز اولادی سلخوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

چکیده:
کنترل عملکرد چیلر های جذبی معمولا به صورت زمانی انجام میگیرد. این روش ساده و مقرون به صرفه میباشد ولذا روش مورد استفاده غالب تولیدکنندگان چیلر است. در این نوشته امکان بهینهسازی عملکرد چیلر با استفاده از دما وفشار اندازه گیری شده، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل عددی رفتار دینامیکی چیلر جذبی با هر دو روش کنترل دما-فشار و زمانی انجام شده است تا مقایسه بین این روشها امکانپذیز گردد. ظرفیتخنککنندگی و ظریب عملکرد پمپ حرارتی بدست آمده نشان میدهد که روش کنترلی نسبت به روش زمانی ارجحیت داشته و باعث افزایش ضریب عملکرد چیلر میشود، ضمن آنکه کاهش ظرفیت سرمایی ناچیز میباشد. البته استفاده از روش کنترلی به دلیل استفاده از سنسورهای دما و فشارمنجر به پیچیدهتر شدن سیستم میگردد