سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدرضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
عباس خوشحال – عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
محمود ترابی انگجی – عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران

چکیده:
در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی جهت حذف مرکاپتان های سبک از روش شستشو با محلول کاستیک نسبتاً رقیق استفاده می شود. در این مقاله فرآیند احیا کاستیک شرح داده می شود و بر اساس شبیه سازی انجام شده با نرم افزار Aspen plus در مورد مقدار بهینه پارامترهای عملیاتی این فرآیند بحث می گردد. دبی اکسیژن و غلظت سود ورودی به راکتور (اکسیدایزر) به همراه دمای جریان خروجی بالای راکتور مهم ترین پارامترهای عملیاتی واحد احیا کاستیک می باشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد 06/1 الی 1/1 مقدار استوکیومتری اکسیژن برای سودی که در ورودی اکسیدایزر دارای ppm 8680 وزنی مرکاپتاید است، کافی و مقدار مطلوبی است. درصورتی که غلظت سود ورودی به راکتور 5/14 درصد وزنی باشد، مولاریته خوراک ورودی به راکتور 98/1 خواهد بود که با این مولاریته درصد تبدیل اتیل مرکاپتایدسدیم به دی سولفیداویل بیشترین مقدار و برابر 76 درصد است. باید توجه داشت که غلظت سود ورودی به راکتور تابعی از غلظت سود ورودی به برج استخراج و مقدار مرکاپتان های استخراج شده می باشد. دمای بالای راکتور با توجه به مقدار مرکاپتاید ورودی مشخص می گردد. درصورتی که مقدار اتیل مرکاپتاید ورودی به بستر ppm 35360 وزنی باشد برای خروجی اکسیدایزر دمای 50 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود؛ بنابراین پروفایل دما در اکسیدایزر 10 درجه سانتی گراد خواهد بود. لازم به توضیح است داده های حاصل از شبیه سازی همگرایی زیادی با داده های طراحی دارند که این مطلب صحت شبیه سازی صورت گرفته را به اثبات می رساند