سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد رضایی ولیسه –

چکیده:
در دهه های اخیر تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان و متخصصان منابع آب تلاش های بسیاری را جهت اعمال مدیریتبهینه، بهره برداری از منابع آب موجود مبذول داشته اند. یکی از راهکارهای تصمیم سازی مناسب جهت بهره برداریبهینه از منابع آب، مدلسازی مسائل بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با استفاده از روش های مختلف ریاضی بوده است. در این مطالعه تابع هدف در مدل بهینه سازی، حداکثر سازی Lingo در محیط نرم افزار (LP) تحقیق، توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی انرژی تولیدی اولیه و ثانویه با توجه به هزینه های مختلف سالیانه در جهت تولید سود بیشتر می باشد. جهت ارزیابی کارایی مدل، سد و نیروگاه کرخه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. مدل مورد نظر برای هر مخزن در سه سناریو اجرا می شود، در سناریو اول تمامی مقادیر مشخص می باشند، در سناریو دوم توان متغیر و ضریب کارکرد ثابت است و در سناریو سوم توان ثابت و ضریب کارکرد متغیر می باشد. سپس بعد از اجرای مدل، نتایج بدست آمده در هر 3 سناریو با یکدیگر مقایسه و در نهایت سناریو مطلوب تر انتخاب می شو د. در نهایت با توجه به شاخص B/C علیرغم اینکه هزینه کل در حالت 1 بیشتر از حالت 2و 3 می باشد ولی بدلیل سود بیشتری که در این سناریو بدست می آید این سناریو بر دو سناریو دیگر ارجحیت پیدا می کند.