سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم باغفلکی – کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعباس حسینی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فردین شالویی – کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

طی دوره پرورش 5 ماهه از فروردین تـا مـ رداد 1385 در مرکـز تکثیـر و پـرورش ماهیـان اسـتخوانی ( کلمـه سـیجوال، در 5 کیلومتری شرق بندر ترکمن ) اثر تراکم کشت مولدین کپو ر دریایی Cyprinus carpio روی میزان بازماندگی و برخی شاخص های رشد لاروی و بچه ماهی تا وزن حدود 8 -10 گرمی در استخرهای خاکی در چهار تراکم 250،300،350،400 ± 0/23 قطعه مولد در هکتار تعیین گردید . میانگین وزن انفرادی بچه ماهیان در آخر دوره پرورش در چهار تیمار به ترتیـب 8/64 ، 8/65 ± 0/38 ، 9/97 ± 0/52 و 8/45 ± 0/66 محاسبه گردید و از نظر آماری اختلاف (p<0/05) معنی داری بـین تیمـار سوم با سایر تیمارها مشاهده شد .
اخـــتلاف معنـــی داری (p<0/05) بـــین ضـــریب چـــاقی در لارو در تیمارهـــای مختلـــف وجـــود نداشـــت، ولـــی در مــورد بچــه ماهیــان ایــن اخــتلاف بــین تیمــار ســوم بــا ســایر تیمارهــا معنــی دار بــود . در مــورد درصــد نــرخ رشــد و یــژه اخــتلاف معنــی داری (p<0/05) بــین تیمارهــا مــشاهده نــشد . لارو و بچــه ماهیــان پــرورش یافتــه در تیمــار ســوم بــا تــراکم 350 قطعــه مولــد در هکتــار رشــد بــالاتری نــسبت بــه لارو و بچــه ماهیــان پــرورش یافتــه در دیگــر تــراکم هــا داشــتند . تراکم بر روی بقاء لارو و بچه ماهی کپور دریایی تأثیر آن چنانی نداشت .