سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مصطفی پایدار – کارشناسی ارشدمهندسی شیمی بیوشیمیایی
نادر مختاریان – عضوهیئت علمی دانشگاه ازادشهرضا

چکیده:
سنتزآنزیم لیپاز درفرایند ناپیوسته تخمیرحالت غوطه وربااستفاده ازمیکروارگانیسم اسپرژیلوس نایجر وسوبسترای سبوس برنج مورد بررسی قرارگرفت شرایط بهینه تولید انزیم لیپاز بااستفاده ازنرم افزار Design Expert بدست امد شرایط بهینه بدست آمده برای پارامترهای غلظت عصاره مخمر روغن زیتون گلوکز وسبوس برنج برای دستیابی به بیشینه فعالیت انزیمی 2896واحدبرلیتر به ترتیب برابربا0.41و10.34و9.44و7.17گرم برلیتر بدست آمد