سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مصطفی پایدار – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوشیمیایی
نادر مختاریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده:
سنتز آنزیم لیپاز در فرایند ناپیوسته تخمیر حالت غوطه ور با استفاده از میکروارگانیسم آسپرژیلوس نایجر و سوبسترای سبوس گندم مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه تولید آنزیم لیپاز با استفاده از نرم افزارDesign Expert بدست آمد. شرایط بهینه حاصل شده برای پارامترهای غلظت عصاره مخمر، روغن زیتون، گلوکز و سبوس گندم برای دستیابی به بیشینه فعالیت آنزیمی 4751 واحد بر لیتر به ترتیب برابر با 42.0، 46.10، 32.9 و 09.7 گرم بر لیتر بود.