سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد وحیدیان – دانشجوی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی،گروه مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
وحید نجاتی – استادیاروعضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
افزایش مداوم تقاضای انرژی از یک سو و یکپارچه سازیتعداد وسیعی از منابع انرژی تجدید پذیر از سوی دیگرنقشنیاز بهراهبردهای کنترل پیشرفته برای ارائه خدمات بدون وقفه و تضمین در بهره وری بالای انرژی را پر رنگ تر می کند .نرم افزار و سیستماپراتورهای ارسالیبه طور دائم امکان نظارت ازتسهیلات ساخت و شبکه را، برای جبران هر گونه ناهماهنگی بین عرضهو مصرفرا داراست .با توجه به تغییرات تدریجی از یک سیستم متمرکز با چند تا نیروگاههای بزرگ به غیر متمرکز شدن و بر اساس تولید پراکندگی به روی بسیاری از منابع انرژی تجدید پذیر ،از این جهتسیستم های مدیریت انرژی داخلی می تواند به تنظیم شبکه کمک کند.دراین مقاله یک مدیریتانرژی ساختمان که تعیین کننده زمانبندی بهینه از اجزای مختلف سیستم انرژی ساختمان رامورد بررسی قرار می دهد.بهینه سازی دو مرحله ای با هدف به حداقل رساندن یک تابع اقتصادی و همچنینبرای مدیریت انرژی ساختمانکه بر اساس محدودیت های سیستم های فیزیکی و با استفاده از یک رویکرد افق گردآوری شده است .پیشنهاد در این مقاله ،اجرا با استفاده ازبرنامه ریزی عدد صحیح خطیمختلط و موارد استفاده در شبیه سازی برای یک هتل با نصب و راه اندازی سیستم فتوولتائیک و باطریبرای مدیریت انرژی ساختمان می باشد .