سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فخرالسادات مهدوی – کارشناس ارشد سازه های آبیدانشگاه آزاد اسلامی کرمان
امید طیاری – استادیار سازه های آبی دانشگاه آزاد کرمان
نوید جلال کمالی – نوید جلال کمالی،استادیارهیدرولوژی ومنابع آب دانشگاه آزاد کرمان
امیرجلال کمالی – استادیارهیدرولوژی ومنابع آب دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:
شبکه های توزیع آب شهری به لحاظ خدمات حیاتی که ارائه می دهند وهم به لحاظ هزینه هایی که در بردارند یکی ازمهمترین زیرساختهای شهری می باشند . بهینه سازی این شبکه ها به لحاظ محدودیت منابع آبی جهان ازاهمیت خاصی برخورداراست دراین مطالعه ازدوروشبهینه سازی الگوریتم ژنتیک (GA9 و الگوریتم جامع پرندگان (PSO) که از روشهای فرا ابتکاری می باشد استفاده کرده ایم. در این تحقیق از نرم افزار MATLAB به عنوان نرم افزار EPANET به عنوان نرم افزار تحلیل گر شبکه استفاده شده که هدف این دو بهینه ساز به حداقل رساندن هزینه شبکه می باشد. در این مطالعه شبکه حقیقی فارغان در دو حالت 20 گره ای که تنها شامل لوپهای اصلی و حالت 192 گره ای کهشامل لوپ اصلی و انشعابات می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . که هر حالت این شبکه با دو الگوریتم PSO و GA مقایسه گردیده اند که روش PSO برای شبکه 20 گره ای و GA برای شبکه 192 گره ای موثر بوده است در نتیجه این مقایس اتروشالگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم جامعه پرندگان نتایج بهتری را ارائه دادهاست .والگوریتمژنتیکهزینهشبکهرابطورمتوسط 25 درصدنسبتبهطرحاولیهاجراشدهکاهشدادهاست