سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رامتین معینی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران،
محمدهادی افشار – دانشیار، قطب علمی هیدرو انفورماتیک محیطی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
بهینه سازی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب به دلیل گستردگی آنها از یک سو و پرهزینه بودن عملیاتاحداث آنها از سوی دیگر، ضروری می باشد. هرگونه بهینه سازی در احداث این شبکه ها از طریق کاهش حجممصالح مصرفی و سایرعملیات مورد نیاز در احداث آنها، به صرفه جوئی قابل توجهی منتهی می شود. این مورد،بویژه در ایران که بخش عمده ای از مناطق شهری ان فاقد سیستم جمع اوری فاضلاب بوده و اثرات زیستمحیطی ناشی از فقدان این سیستم سیاست عمومی را بر احداث شبکه جمع اوری فاضلاب استوار ساخته است،از اهمیت بیشتری برخوردار است. طراحی شبکه فاضلاب شامل دو بخش طراحی جانمایی و طراحی ابعاد بودهکه طراحی بهینه شبکه فاضلاب نیازمند طراحی همزمان این دو بخش می باشد. در این تحقیق با ترکیبالگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان و الگوریتم شد و توسعه درختی، الگوریتم ترکیبی جامعه مورچگانهوشمند برای طراحی بهینه همزمان جانمائی و ابعاد شبکه فاضلاب معرفی می شود. در الگوریتم پیشنهادی ازالگوریتم رشد و توسعه درختی برای ساخت ساختار شاخه ای و از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان درتعیین قطر بهینه لوله ها استفاده می شود. مساله نمونه ای با استفاده از الگوریتم پیشنهادی حل شده و نتایجبررسی و تحلیل می شود. مقایسه نتایج نشاندهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در حل مساله بهینه سازیطراحی همزمان جانمائی و ابهاد شبکه فاضلاب می باشد.