سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
احسان غلامیان کارکن – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
سیدفرامرز رنجبر – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
احسان اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:
در مطالعه حاضر نشان داده شده است که تولید آنتروپی حین فرآیند انتقال گرما، زمانی کمترین مقدار خود را داراست که تولید آنتروپی محلی در هر نقطه از سیستم ،مقدار ثابتی داشته باشد. کمینه سازی تولید آنتروپی ای که با استفاده ازسهم یکسان نیروها ،مینیمم آنتروپی را پیش بینی میکند،به صورت تفصیلی آورده شده است .سپس به منظور بهینه سازی تولید آنتروپی با الگوریتم ژنتیک،تابع هدفی برای این مساله تعریف شده و کمینه سازی نرخ تولید آنتروپی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است.نشان داده خواهد شد که با افزایش ضریب تاثیر مبادله کن، تولید آنتروپی کاهش خواهد یافت.مقادیر بهینه جهت طراحی نیز در این مطالعه آورده شده است.