سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش کوهستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مازندران ، مجتمع آموزش عا
مرتضی حسینی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران ، مجتمع آموزش عالی فن
زهرا عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مازندران ، مجتمع آموزش عا

چکیده:

این مقاله مربوط میشود به بهینه سازی فرآیند زلال سازی با مواد شیمیایی (منعقدکننده) جهت کاهش کدورت و COD آب خام ، که به کمک این فرآیند می توان آلودگی های موجود آب خام را تا حد امکان کاهش داد. این عمل باعث افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه های تصفیه و بهبود مراحل بعدی تصفیه می شود . فرآیند زلال سازی شامل مراحل انعقاد سازی، لخته سازی و ته نشینی است که در اینجا از سولفات آلومنیوم ( آلوم ) و کلرید فریک به عنوان منعقد کننده و یک نوع پلی الکترولیت ( پلیمر آنیونی ) به عنوان کمک منعقد کننده استفاده شده است . اثرات تغییرات PH، دما و میزان تزریق منعقد کننده و کمک منعقد کننده ها در بهینه سازی این فرآیند ، جهت کاهش کدورت که با حذف مواد معلق کلوئیدی ، مواد آلی ، میکروارگانسیم و COD همراه است ، مورد بررسی قرار گرفته است .