سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد برزعلی – استادیار پژوهش و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا

چکیده:

امروزه با توجه به کاهش سطح زیرکشت پنبه در استانهای گلستان و مازندران به عنوان کشت اول، امکان استفاده از کاشت دوم این محصول استراتژیک بمنظور بهره مندی اقتصادی و تناوبی آن با غلات با استفاده از سیستم های کشت مرسوم و حفاظتی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور تحقیقی به منظور اثرات توام کاربرد کود اوره و انواع سیستم کاشت مرسوم و حفاظتی در استان گلستان انجام پذیرفت. فاکتور خاک ورزی در سه سطح: خاک ورزی مرسوم بعد از سوزاندن کلش گندم، خاک ورزی مرسوم(به تنهائی و بدون سوزاندن کلش گندم) و خاک ورزی نواری (بعنوان خاک ورزی حفاظتی) و فاکتور کود اوره در چهار سطح:صفر، ۵/۸۷ ، ۱۷۵ و ۵/۲۶۲ کیلوگرم بر هکتار بود. نتایج نشان داد که که فاکتورهای مورد تحقیق دارای اثرات معنی داری بر عملکرد الیاف و تعداد قوزه در گیاه بودند. خاک ورزی نواری تعداد قوزه در گیاه را در مقایسه با خاک ورزی مرسوم کاهش داد اما تاثیری بر وزن قوزه نداشت. بالاترین عملکرد الیاف با استفاده از خاک ورزی نواری به همراه کاربرد نیتروژن به میزان ۱۷۵ کیلوگرم بر هکتار به دست آمد در همین حال که که اختلاف معنی داری بین عملکرد به دست آمده در بین دو سطح ۱۷۵ و ۵/۲۶۲ در این نوع خاک ورزی وجود نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که می توان تیمار خاک ورزی نواری و کاربرد کود ازت به میزان ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار را برای تولید بهینه کشت دوم پنبه در استان گلستان پیشنهاد نمود.