سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
نگار خواجه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مسعود تابش – استاد دانشکده مهندسی عمران، قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها، پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
سامانه های آبرسانی از جمله شبکه های توزیع آب، به منظور تامین اهداف چندگانه، مطالعه، طراحی و یا موردبهره برداری قرار می گیرند. در این مقاله، حل مسئله بهینه یابی قابلیت اطمینان، در تقابل با هزینه های پروژهبا در نظر گرفتن قیود هیدرولیکی در سامانه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم فراکاوشی می باشد. مدل ارائه شده، تلفیقی از یک مدل بهینه ساز چند هدفه و یک مدل شبیه ساز هیدرولیکی (EPANET2.0) به منظور بررسی اثرات قیود هیدرولیکی در یک پیکره آبی می باشد که جواب های بهینه در قالب منحنی پارتو ارائه شده است. منحنی پارتو حاصل از بهینه سازی چند هدفه به تصمیم گیرنده این امکان را خواهد داد تا با توجه بهشرایط موجود، گزینه برتر را انتخاب نماید. به کارگیری رویکرد پیشنهادی در مطالعه موردی نشان داد، این متدولوژی به خوبی می تواند ابعاد و جوانب مساله موجود را پوشش دهد و به نتایج مطلوبی در بهره برداری از مخازن ذخیره در شبکه های توزیع آب منجر شود.