سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا توحیدی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
محمد نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
حسین زاهدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فرشاد قوشچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافتههایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهادههـای کـشاورزی را کاهش میدهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه، کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسلها میگردد . به منظـور بهینهسازی مصرف کو دهای فسفاته در زراعت ارقام دانهای ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طـرح بلـوک هـای کامل تصادفی در 4 تکرار شامل دو عامل، عامل اول بذور هیبرید در دو سطح -1: بذر هیبریـد دانـه ای دیـرس 704 ، -2 بـذر هیبرید دانهای دیر رس 700 کرج و عامل دوم منبع فسفر در 4 سطح شامل -1 میزان توصـیه شـده کـود فـسفره سـوپر فـسفات تریپل بر مبنای آزمون خاک به میزان 150 کیلوگرم در هکتار، -2 میزان توصیه شده کود فسفره سوپرفسفاتتریپل بر مبنای آزمون خاک به میزان 150 کیلوگرم در هکتار + تلقیح بذرها با باکتریهای سودوموناس پوتیدا و باسیلوس، -3 نصف میزان توصیه شده کود فسفره سوپرفسفاتتریپل به میزان 75 کیلوگرم در هکتار + تلقیح بـذر بـا بـاکتری هـا ی سـودوموناس
پوتیدا و باسیلوس لنتوس، -4 عدم مصرف کود فسفره شیمیایی و باکتری های محلولکننده فسفات اجرا گردید و تأثیر آنهـا بر روی برخی از صفات ذرت از قبیل درصد روغن، درصد پروتئین ، درصد فسفر دانه و عملکرد دانه بررسی گردید . نتـایج علاوه بر آن که نشان داد که در تیمارهایی که در آنها از کودهای بیولوژیک به همـراه مقـادیر مطلـوب کودهـای شـیمیایی فسفاته استفاده شده بود مقادیر درصد روغن، درصد فسفر دانه، عملکرد دانه از تیمارهایی که در آنها از کودهـای شـیمیایی فسفره استفاده شده بود و تیمار شاهد از نظـر آمـاری معنـی دار بـود، از طـرف دیگـر نـشان داد کـه در حـضور بـاکتری هـای محلولکننده فسفات میزان مصرف کودهای شیمیایی فسفات نیز تا 50 درصد کاهش مییابد