سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم جواهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علی رضا عباسی – کارشناس ترویج جهاد کشاورزی خوزستان

چکیده:

آهنگ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و نیاز روز افزون به تولیدات کشاورزی ضرورت اسـتفاده بهینـه از منـابع آب وخاک در جهت افزایش تولیدات زراعی، به منظور تأمین مواد غـذائی را روشـن مـی سـازد . افـزای ش تولیـد در واحـد سطح به معنی افزایش بهره برداری از منـابع آب و خـاک اسـت کـه خـود خطـر تخریـب و افـت ظرفیـت منـابع مـذکور را دربرداشته نظام تولید کشاورزی را تهدید می کند . دراین راستا به منظور کاهش عوارض حاصل از بهره برداری از این منـابع روش های متعددی در جهت ارتقا دا نش به ره برداران منطبق با اصول علمی با تکیه بر تجارب بومی ابداع شده که مدرسه در مزرعه یکی از آنهاست . مدرسه در مزرعه شامل برنامه ریزی و آموزش یادگیری عملی در مزرعه طـی یـک فـصل یـا دوره زراعی می باشد که تمام فعالیت های مختلف در مراحل رشد محـصول را دربرمـی گیـرد . در ایـن روش کـشاورزان در غاًلبـ ا آموختن مشارکتی آموزش می بینند و در جریان این آموزش ها با نحـوه مـشاهده و یاداشـت بـرداری از جزئیـا ت کـار و نیـز چگونگی انجام آزمایش های ساده و تف سیر و تحلیل نتایج حاصل از یافته هـا آشـنا مـی شـوند . ایـن موضـوع ثابـت شـده کـه کشاورزان پس از فراگیری اصـول براسـاس نیازهـای خـود اقـدام بـه تلفیـق آن بـا تجربیـات خـود نمـوده و در ایـن فرآینـد تصمیماتی اتخاذ نموده اند که بسیار مؤ ثر و کارساز بوده است . نتیجه ارائه شده در این نوشتار حاصل کار ترویجی بـ ه روش مدرسه در مزرعه است که بر روی محصول کلزا در شهرسـتان شـوش بـا موفقیـت اجـرا گردیـد . بـه طـوری کـه عملکـرد هکتاری کلزا با تغییر مدیریت از شـرایط زارعـا ن بـا تولیـد 1100 کیلـوگرم در هکتـار بـه میـزان 1627 کیلـوگرم در هکتـار افزایش عملکرد حاصل نمود . در این مقاله با معرفی روش مدرسه در مزرعه به عنوان یکی از روش های ترویجی به منظـور ارائه راهکاری برای تداوم کشاورزی پایدار آشنا می شویم . باشد تا از این راه در حفظ منابع تولید گامی برداریم