سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر مهدوی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمدرضا میبدی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ

چکیده:

کاربران در گریدها ی محاسبات ی اقتصاد ی بایست ی برا ی اجرا ی برنامه های کاربرد ی خود هزینه پرداخت کنند . هر کاربر، مهلت زمانی و بودجه مورد نظ ر خود را تعیین کرده و م ی تواند بهینه سازی هزینه یا زمان را درخواست کند . یک الگوریتم زمانبندی با هدف بهینه سازی هزینه، باید با توجه به قیمت و توانمند ی منابع گرید، عمل تخصیص آنها به کارها ی ناهمگون کاربر را طور ی انجام دهد که اجرای کارها با حداقل هزینه و قبل ا ز مهلت تعیین شده، پایان یابد . در این مقاله، دو الگوریتم مبتن ی بر اتوماتاها ی یادگیر، برا ی این منظور پیشنهاد شده است . با استفاده از شبی ه سازی نشان داده شده است که الگوری تم ها ی پیشنهاد ی در مقای سه با الگوریتم های مکاشفه ای گزارش شده، از کارایی بالاتری برخوردار بوده و درخواست های کاربر را با هزینه کمتری انجام می دهند