سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
گلناز فرخنده – دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاداسلامی، واحد تاکستان
اسکندر زند – استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
سعید سیف زاده – اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سیدعلیرضا ولدآبادی – اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:
به منظور مقایسه اثر شش روغن گیاهی بر بهینه سازی کارایی علف کش آتلانتیس مطالعه گلخانه ای دز- پاسخی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتورکه فاکتور اول شامل غلظت های صفر، ۳/۷۵، ۷/۵، ۲۲/۵ و ۳۰ گرم ماده موثره در هکتار علفکش آتلانتیس و فاکتور دوم در سیزده سطح بدون روغن گیاهی و با روغن های گیاهی سویا، کلزا، منداب، کنجد، بادام شیرین و زیتون در(دو غلظت ۰/۱ و ۰/۲ درصد حجمی) بر روی یولاف وحشی در چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد تمامی روغن های گیاهی بطور معنی داری موجب بهبود کارایی علفکش آتلانتیس در کنترل یولاف وحشی شدند. از نظر تاثیر روغن های گیاهی باغلظت ۱/. درصد بر وزن تر به ترتیب کارایی روغن منداب >زیتون > سویا>بادام شیرین >کلزا> کنجد بود و در غلظت ۲/. درصد از نظر وزن تر کارایی روغن منداب> سویا > زیتون > بادام شیرین > کلزا > کنجد بود. نتایج کلی نشان داد که با افزایش محتوی اسیدهای چرب اشباع روغن های گیاهی، قدرت کاهندگی کشش سطحی کاهش می یابد ولی کارایی علفکش افزایش می یابد.